Privacy

Dit is het privacybeleid dat van toepassing op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de websites van RuiltMee (“dienst”). Dit zijn de websites die gelinkt zijn aan het ruiltmee.be domein en de verwante websites zoals iedereen.ruiltmee.be en leuven.ruiltmee.be.

Voor RuiltMee is het een prioriteit dat de privacy van gebruikers van de website van IedereenRuiltMee ("Dienst") wordt beschermd. Het privacybeleid geeft aan hoe IedereenRuiltMee omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de dienst. IedereenRuiltMee houdt zich voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens dan ook aan de eisen die in de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)” zijn opgenomen. 

Verzamelen van Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de Dienst geef je RuiltMee toestemming voor het verwerken van jou persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacybeleid.
RuiltMee kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

 • IP-adres, loggegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de soft- en hardware die je gebruikt (zoals browser, besturingssysteem en schermformaat);
 • jouw NAW- gegevens (naam, adres, woonplaats), gebruikersnaam, e-mailadres;
 • gegevens over jouw gebruik van de Dienst;
 • gegevens rond geschillenbeslechting tussen gebruikers;
 • andere gegevens die jij aan ons verstrekt

 

Doeleinden

RuiltMee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het veilig en efficiënt functioneren van de dienst;
 • om je in staat te stellen gebruik te maken van de dienst;
 • om de dienst aan jouw behoeften aan te passen en te verbeteren;
 • om de naleving van onze gebruikersvoorwaarden te verzekeren;
 • voor marketing- en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of diensten van RuiltMee en het aanpassen van acties op dit gebied aan jouw voorkeuren;
 • indien je hiervoor toestemming hebt gegeven voor marketing- en communicatiedoeleinden afkomstig van door ons geselecteerde derden mede op basis van jouw gebruik van de dienst en jouw voorkeuren;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan derden overeenkomstig de bepalingen hierover in dit privacybeleid;
 • om klachten, verzoeken, vragen, en opmerkingen te beantwoorden, geschillen te beslechten en kosten te innen 

Cookies en webbakens

RuiltMee maakt op bepaalde pagina’s gebruik van cookies en webbakens.
Een webbaken is een URL in de vorm van een afbeelding. Een cookie is een onschadelijk bestandje dat de server van de website naar jouw browser stuurt en op jouw harde schijf wordt opgeslagen. Sessie cookies worden verwijderd nadat je jouw browser hebt afgesloten. Permanente cookies gelden maximaal 60 dagen. RuiltMee gebruikt sessie cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Permanente cookies bevatten gegevens over jouw gebruik van de dienst en worden bij een volgend bezoek teruggestuurd. Dit helpt RuiltMee om het functioneren van de dienst op jouw wensen af te stemmen. Daarnaast verzamelt RuiltMee gebruikersgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het versturen van de nieuws- en aanbiedingenbrief. In het algemeen helpen cookies om de effectiviteit hiervan te meten en de veiligheid van de dienst te verbeteren. Ook voor de plaatsing van advertenties op de RuiltMee websites maakt externe leverancier Google gebruik van cookies. Deze DART cookies laten Google toe om gebruikersspecifieke advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op jouw bezoek aan de RuiltMee websites en op alle andere sites die ook van dit type cookies gebruik maken. Je kan zich ten allen tijde afmelden voor het gebruik van DART cookies. Om jouw privacy te beschermen, worden de gegevens in cookies geanonimiseerd vastgelegd. 
Algemeen kan je cookies altijd weigeren als jouw browser dit toelaat. Dit kan het gebruik en het gebruiksgemak van de dienst wel gedeeltelijk al dan niet geheel beperken.

Zichtbare persoonsgegevens

Zodra u zich heeft geregistreerd worden jouw gebruikersnaam en woonplaats bij de door jou geplaatste ruiladvertentie vermeld. In geval van een effectieve ruildeal wordt de gebruikersnaam en e-mailadres van de tegenpartij vermeld en wordt er naar beide ruilpartijen door RuiltMee een e-mail verstuurd met vermelding van de betrokken e-mailadressen van beide ruilpartijen.

Gebruik van persoonsgegevens

Je mag persoonsgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken om te reageren op de door hen aangeboden ruilvoorstellen. Het ongeautoriseerd verder verwerken hiervan of het versturen van kettingbrieven, junk mail of spam, is niet toegestaan.

Verstrekken van persoonsgegevens

RuiltMee kan jouw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken:

 • wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
 • bij een fusie of overname van RuiltMee;
 • indien je hiervoor toestemming hebt gegeven

Jouw persoonsgegevens worden, behalve in geanonimiseerde vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden.
RuiltMee is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van partners en derden en houdt op deze websites geen controle en/of toezicht. Voor het gebruik en functioneren hiervan is RuiltMee dan ook niet aansprakelijk. Wees daarom voorzichtig met het onnodig vermelden van persoonsgegevens in jouw advertenties.

Doorgifte naar het buitenland

je erkent en gaat ermee akkoord dat jouw gegevens om technische en operationele redenen in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. 
De mate waarin uw privacy door buitenlandse wet- en regelgeving beschermd wordt, is mogelijkerwijs niet van eenzelfde niveau als de waarborgen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. In een dergelijk geval zal RuiltMee passende maatregelen nemen om de privacy van gebruikers te beschermen.

Veiligheid

RuiltMee treft veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om het verlies en misbruik van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. RuiltMee doet al het redelijkerwijs mogelijke om jouw privacy te beschermen.

Inzage, wijziging en verwijdering

Je kan jouw geregistreerde gegevens op jouw persoonlijke pagina inzien, wijzigen of verwijderen.
Als je wil weten welke gegevens nog meer van jou verwerkt worden, kan je RuiltMee vragen om inzage in de gegevens die niet op jouw persoonlijke pagina raadpleegbaar zijn door binnen de 'Contact' pagina het contactformulier in te vullen onder de categorie 'Vragen'. 
Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt , kan je RuiltMee verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. RuiltMee bewaart jouw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Op verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens zal RuiltMee zo spoedig mogelijk na het ontvangst van het verzoek reageren.

Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

Op het privacybeleid is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.

Overige bepalingen

Je erkent dat RuiltMee dit privacybeleid ten allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert RuiltMee het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Voor vragen en opmerkingen hierover kan je eveneens contact opnemen met de redactie door het contactformulier in te vullen onder de categorie 'Vragen'.

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 12 mei 2014.